GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre náš klub veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „ZoOOÚ“).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto oznámenia vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese __________________.
1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša občianske združenie Prvý Bratislavský volejbalový klub, so sídlom Suché Mýto 7045/1, 811 03 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 42 446 236, zapísané v evidencii občianskych združení, ktorú zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava je ako prevádzkovateľ v zmysle ust. §5 písm. o) ZoOOÚ zodpovedné za spracúvanie Vašich osobných údajov vo vzťahu k vykonávaniu a propagácii športovej činnosti a organizovaniu súťaží. Vaše osobné údaje spracúvame sami, bez zapojenia sprostredkovateľa.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnom bode č. 8 – Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.
2. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, používame a spracúvame v nevyhnutnom rozsahu v rámci a pre dosahovanie vysokého štandardu vykonávaných činností, a to vykonávania a propagácie športovej činnosti a organizovania súťaží.

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: podobizeň, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy Vašej osoby vyhotovené na zápasoch a iných klubových akciách.
3. NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa ust. § 13 ods. 1 bodu b) ZoOOÚ, čo znamená, že ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú ste uzavreli pri zakúpení vstupenky/lístka/permanentky. To znamená, že Vaše osobné údaje sú spracúvané bez Vášho súhlasu, v mene nás ako prevádzkovateľa, a to na účely vykonávania a propagácie športovej činnosti a organizovania súťaží.
4. AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zápasu alebo inej klubovej akcie, na ktorú ste si zakúpili vstupenku/lístok/permanentku, resp. po dobu potrebnú na uplatnenie práv a nárokov zo zmluvného vzťahu, prípadne na nevyhnutnú obranu, nie však dlhšie ako 10 rokov.
5. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj poskytovatelia IT služieb, osoby zabezpečujúce obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy so športových udalostí/súťaží.
6. STE POVINNÝ/Á OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ?

Nie ste povinný/á poskytnúť osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, avšak následkom odmietnutia poskytnutia osobných údajov z Vašej strany je nemožnosť uzavrieť kúpnu zmluvu vo vzťahu ku vstupenke/lístku/permanentke na danú športovú udalosť, a teda nemožnosť zúčastniť sa danej športovej udalosti/súťaže.
7. PLÁNUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
8. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súlade s ust. § 21 až ust. § 24 ZoOOÚ máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, právo na opravu, obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov.

Taktiež máte právo namietať spracovanie osobných údajov v súlade s ust. § 27 ZoOOÚ a ste oprávnený/á využiť príslušné opravné prostriedky formou podania podnetu v súlade s ust. § 100 ZoOOÚ.

Ak si prajete uplatniť vyššie uvedené práva, občianske združenie Prvý Bratislavský volejbalový klub ako prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na e-mailovej adrese _______________.
9. AKO MÔŽETE UDRŽAŤ KROK SO ZMENAMI TOHTO OZNÁMENIA?

Vo svete neustálych technologických zmien je možné, že bude potrebné aby sme toto Oznámenie pravidelne upravovali.

Pozývame Vás, aby ste si prezreli poslednú verziu tohto Oznámenia online a my Vás budeme informovať o akýchkoľvek materiálnych zmenách cez našu webovú stránku http://www.bvk.sk/.
10. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania Vašich osobných údajov podľa tohto informačného Oznámenia, občianske združenie Prvý Bratislavský volejbalový klub ako prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na e-mailovej adrese 1bvk.manager@gmail.com